ALGEMENE VOORWAARDEN JANVERSCHUUREN.NL

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Jan Verschuuren: Jan Verschuuren B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Maidstone 8, 5026 SK te Tilburg, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 18004891.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke persoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon met wie Jan Verschuuren een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Jan Verschuuren en de wederpartij gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Jan Verschuuren en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Jan Verschuuren zich jegens de wederpartij, tegen een nader overeengekomen prijs, heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten en/of het verrichten van werkzaamheden.
 5. Producten: de in het kader van de overeenkomst door Jan Verschuuren aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn uiteenlopende zaken ten aanzien van magazijninrichting, zoals legbord-, breedvak-, pallet-, en draagarmstellingen, mezzaninevloeren en accessoires, zoals kunststofbakken, transportmaterialen, locatieborden en trappen.
 6. Werkzaamheden: de in het kader van de overeenkomst door Jan Verschuuren te verrichten werkzaamheden en/of te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, installatie- en keuringswerkzaamheden en adviesverlening begrepen kunnen zijn.
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Jan Verschuuren en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk mondeling en schriftelijk aanbod (zoals een offerte) van Jan Verschuuren is vrijblijvend, ook in geval daarbij een termijn van aanvaarding is vermeld. Jan Verschuuren kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog herroepen.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Jan Verschuuren dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Jan Verschuuren dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Jan Verschuuren, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Jan Verschuuren anders aangeeft.
 5. Indien Jan Verschuuren de wederpartij na totstandkoming van de overeenkomst een schriftelijke order- of opdrachtbevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de overeenkomst juist en volledig weergeeft.
 6. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
 7. Zowel Jan Verschuuren als haar leveranciers hanteren een veiligheidsmarge van 1.5. En voor de liggers van de palletstellingen geldt een maximale doorbuiging van L:200 bij 100% volle belasting gelijkmatig. Wij adviseren het draagvermogen op basis van de wensen van de klant. Indien de klant een zwaardere of strengere veiligheidsmarge wenst dan wordt hierop geanticipeerd.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

 1. De wederpartij staat ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van Jan Verschuuren, alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Jan Verschuuren voorgeschreven wijze, aan Jan Verschuuren verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie.
 2. Voorts dient de wederpartij Jan Verschuuren steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.

ARTIKEL 5. | MAATWERKORDERS

 1. In geval de bestelling in enige mate volgens specificaties van de wederpartij wordt samengesteld of vervaardigd, staat de wederpartij ervoor in dat zij alle gegevens die voor de uitvoering van de order redelijkerwijs relevant zijn, binnen bekwame tijd, volledig en op de eventueel daartoe door Jan Verschuuren voorgeschreven wijze, aan Jan Verschuuren verstrekt.
 2. Maatwerkorders zijn gebaseerd op de door de wederpartij mondeling of schriftelijk bevestigde specificaties. De wederpartij staat in voor de juistheid van de door haar aangeleverde specificaties voor de uitvoering van maatwerkorders. Jan Verschuuren is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij bij het samenstellen of vervaardigen van maatwerkorders is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

ARTIKEL 6. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR WEDERVERKOPERS

 1. In geval de door Jan Verschuuren te leveren producten voor wederverkoop door de wederpartij bestemd zijn, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de wederpartij voor eigen rekening en risico van de wederpartij.
 2. Elke samenwerking tussen de wederverkoper en Jan Verschuuren is, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; Jan Verschuuren is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers voor zijn producten aan te stellen.
 3. Jan Verschuuren garandeert de wederpartij de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De wederpartij die als wederverkoper van de producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van haar wettelijke verplichtingen jegens haar eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

 1. Alle uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe Jan Verschuuren zich jegens de wederpartij heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Jan Verschuuren mogelijk mede afhankelijk van de wederpartij of derden. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Jan Verschuuren toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 13 van deze algemene voorwaarden, worden de verplichtingen van Jan Verschuuren opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
 2. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Jan Verschuuren toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Jan Verschuuren niet eerder in dan nadat de wederpartij Jan Verschuuren schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Jan Verschuuren na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Indien Jan Verschuuren voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Jan Verschuuren gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 4. Verzuim van Jan Verschuuren als gevolg van een aan Jan Verschuuren toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de wederpartij recht op ontbinding van de overeenkomst, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. De levering van de producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere leveringsconditie is overeengekomen, vindt levering van de producten plaats af magazijn (‘ex works’), conform de meest recente versie van de Incoterms. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat in dat geval over op de wederpartij op het moment dat Jan Verschuuren de producten ter beschikking stelt aan de wederpartij.
 2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid, kan Jan Verschuuren in geval van ‘ex works’ zelf voor het transport zorgdragen. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval eveneens op de wederpartij. In geval uitdrukkelijk en schriftelijk een andere leveringsconditie is overeengekomen, gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten over op de wederpartij conform hetgeen ter zake voortvloeit uit de toepasselijke Incoterm.
 3. Jan Verschuuren behoudt zich het recht voor om orders in gedeelten te leveren.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten te voldoen.
 5. Indien de producten niet of niet tijdig aan de wederpartij kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, is Jan Verschuuren gerechtigd de producten op kosten van de wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten.
 6. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Jan Verschuuren mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan twee weken na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Jan Verschuuren is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs, de eventuele bezorgkosten en de redelijke kosten voor opslag van de producten.
 7. Indien Jan Verschuuren bij toepassing van lid 6 of 7 nog andere noodzakelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij haar afnameverplichting jegens Jan Verschuuren deugdelijk was nagekomen, komen tevens deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 9. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN OP LOCATIE WEDERPARTIJ

 1. Indien uitvoering aan werkzaamheden wordt gegeven op locatie van de wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie, vindt dit artikel toepassing, onverminderd het bepaalde in het overige in deze algemene voorwaarden.
 2. De wederpartij dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. In het bijzonder dient de wederpartij er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat: - Jan Verschuuren op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgt en hij de werkzaamheden kan verrichten gedurende de normale werkuren; - er sprake is van een plaats van uitvoering die geschikt is voor de uitvoering van de werkzaamheden en de verwerking en opstelling van alle voor de werkzaamheden benodigde hulpmiddelen en overige zaken; - voor zover zulks redelijkerwijs van de wederpartij kan worden gevergd: alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden gehandhaafd. - Er geldt voor een magazijnstelling een bouwvergunningsplicht indien: 1. De magazijnstelling steunt op de vloer en het gebouw waarin de stelling wordt geplaatst en is hoger dan 8.50m. 2. De magazijnstelling is voorzien van een verdiepingsvloer of loopbrug en is hoger dan 3 meter. 3. Voor entresols geldt altijd een bouwvergunningsplicht.
 3. Jan Verschuuren dient kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet en andere in redelijkheid door hem gewenste zaken en voorzieningen die op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden beschikbaar zijn.

ARTIKEL 10. | KEURINGEN

 1. Een nul keuring/opleveringsprotocol/handleiding/instructie, wordt mondeling verstrekt tenzij anders overeengekomen.
 2. Een keuring vindt plaats op basis van de op dat moment geldende normen, alsook de maatstaven van kennis en kunde. Elke keuring is een momentopname, waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken worden gerapporteerd.
 3. Uitsluitend de zaken ten aanzien waarvan partijen zulks uitdrukkelijk zijn overeengekomen, worden gekeurd.
 4. Indien keuringswerkzaamheden aan een zaak van de wederpartij worden verricht op locatie van Jan Verschuuren, staat de wederpartij ervoor in dat de betreffende zaak op het overeengekomen tijdstip op locatie van Jan Verschuuren ter beschikking van Jan Verschuuren staat.
 5. De te keuren zaken dienen door de wederpartij in schone staat beschikbaar te worden gesteld.
 6. Een keuring & rapport worden opgeleverd naar beste kennis en weten. Ook worden de gekeurde producten voorzien van keurstickers met een datum waarop de keuring is verricht. De keuring is geldig tot exact 1 jaar na de datum zoals vermeld op de sticker.

ARTIKEL 11. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien: - aan de wederpartij is meegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor beide partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid, of; - het op te leveren door de wederpartij in gebruik is genomen.
 2. Bij oplevering van de werkzaamheden dient de wederpartij direct te onderzoeken of de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs voor de wederpartij zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering aan Jan Verschuuren te worden gemeld.
 3. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins nietkenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk bij Jan Verschuuren te worden gemeld.
 4. Voor zover de overeenkomst voorziet in de verkoop en levering van producten, dient de wederpartij op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Jan Verschuuren. In geval de producten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van beide partijen worden geleverd, geldt dat door inontvangstname van de producten stilzwijgend verklaard wordt dat de aard en hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden, tenzij ter zake vóór de inontvangstname een schriftelijk voorbehoud is gemaakt.
 5. In geval van ten tijde van de levering van de producten redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins nietkenbare gebreken, dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Jan Verschuuren.
 6. Indien de wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Jan Verschuuren uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 7. Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Jan Verschuuren bestaan.

ARTIKEL 12. | GARANTIE

 1. De wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op de eventuele fabrieksgarantie die door de toeleverancier van Jan Verschuuren met de producten is meegeleverd, dan wel de uitdrukkelijk en schriftelijk door Jan Verschuuren op de overeenkomst van toepassing verklaarde garantie (Jan Verschuuren levert alleen gecertificeerde producten per productgroep welke zorgvuldig zijn samengesteld zodat Jan Verschuuren als leverancier ook voldoet aan de gestelde eisen en normen).
 2. Onverminderd de eventuele fabrieksgarantievoorwaarden, vervalt eventueel toepasselijke garantie in elk geval indien een gebrek van het geleverde het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Jan Verschuuren kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen: gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Jan Verschuuren, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde, waaronder mede begrepen reparaties welke niet met voorafgaande schriftelijke instemming van Jan Verschuuren zijn uitgevoerd.
 3. Aanspraken van de wederpartij op eventuele garantie, dienen binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek waarop de aanspraak betrekking heeft, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had behoren te zijn, schriftelijk en gemotiveerd bij Jan Verschuuren te worden ingediend.
 4. Op gebruikt stellingmateriaal zit geen fabrieksgarantie. Bij een gebruikte partij stellingmaterialen kan altijd sprake zijn van niet zichtbare schade. Bij eventuele klachten kan er contact worden opgenomen met Jan Verschuuren B.V. waarbij wij wijzen op de mogelijkheid tot reclameren tot 7 dagen na dato van leveren.
 5. Op aanspraken als in de vorige leden van dit artikel bedoeld, kan door de wederpartij slechts een beroep worden gedaan indien de wederpartij aan al haar uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 6. In geval van een geldige garantieaanspraak van de wederpartij, maakt zij, naar keuze van Jan Verschuuren, uitsluitend aanspraak op herstel of vervanging van het geleverde door Jan Verschuuren. Herstel of vervanging geldt voor Jan Verschuuren als volledige schadeloosstelling.
 7. Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jan Verschuuren worden geretourneerd.

ARTIKEL 13. | OVERMACHT

 1. Jan Verschuuren is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Jan Verschuuren bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 14. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Jan Verschuuren is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden mede begrepen) niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Jan Verschuuren ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door Jan Verschuuren in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, een wettelijke schuldsaneringsregeling op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Jan Verschuuren gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 3. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Jan Verschuuren op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De wederpartij is verplicht de schade die Jan Verschuuren ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Jan Verschuuren de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen die Jan Verschuuren op de wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 15. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Jan Verschuuren vermelde en door de wederpartij verschuldigde bedragen exclusief btw.
 2. Indien en voor zover de werkzaamheden op basis van nacalculatie zijn aangeboden, dient de opgegeven prijs slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door Jan Verschuuren gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Jan Verschuuren gemaakte kosten, zullen dan op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever worden doorberekend.
 3. Jan Verschuuren is gerechtigd te vorderen dat de door de wederpartij aan Jan Verschuuren verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan.
 4. Jan Verschuuren is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Jan Verschuuren is nagekomen.
 5. Betaling dient te geschieden op de door Jan Verschuuren aangewezen wijze, middels overboeking of contant, binnen de door Jan Verschuuren (op de factuur) vermelde termijn.
 6. Jan Verschuuren is gerechtigd om de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 7. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, een wettelijke schuldsaneringsregeling op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 16. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar voor de uitvoering van de overeenkomst verstrekte informatie, gebreken van of ongeschiktheid van de zaken van de wederpartij waaraan de werkzaamheden worden verricht, tenzij Jan Verschuuren deze gebreken of ongeschiktheid kende, gebreken aan of ongeschiktheid van de eventuele hulpmiddelen of andere zaken die door wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Jan Verschuuren kan worden toegerekend.
 2. Jan Verschuuren is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Jan Verschuuren is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4 en 5 van dit artikel, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Jan Verschuuren in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Jan Verschuuren aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Jan Verschuuren toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 3. Mocht Jan Verschuuren aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Jan Verschuuren te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Jan Verschuuren hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Jan Verschuuren ter zake vervalt.
 4. De aansprakelijkheid van Jan Verschuuren is beperkt tot ten hoogste herstel van de werkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de geleverde producten waarop de aansprakelijkheid van Jan Verschuuren betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Jan Verschuuren beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Jan Verschuuren betrekking heeft.
 5. Indien de aansprakelijkheid van Jan Verschuuren, ondanks toepassing van het bepaalde in het vorige lid, excessief is, zal de aansprakelijkheid van Jan Verschuuren nimmer meer belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Jan Verschuuren afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Jan Verschuuren dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 6. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 11 en 12, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Jan Verschuuren één jaar.
 7. De wederpartij vrijwaart Jan Verschuuren van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan Jan Verschuuren toerekenbaar is.
 8. Vloervereisten. Bij het plaatsen van een etagevloer en/of stelling materiaal dient de vloer afgewerkt te zijn. Daarnaast dient de vloer voldoende uitgehard te zijn en voldoen aan de in de NEN 2747 vastgelegde vlakheidtoleranties. De vloer dient voldoende draagvermogen te hebben in relatie met de optredende puntdrukbelastingen en te bestaan uit voldoende kwaliteit zodat de verankering van de installaties geborgd is. De vloer moet in staat zijn de optredende lasten van de steunconstructie op te kunnen nemen. De minimale dikte van de vloer dient 140mm te zijn om boorgaten op te kunnen nemen van 110mm, zover niets anders is vereist. De vlakheid dient bij installaties met automatische bedienapparaten volgens FEM 9.381 en bij manueel bediende installaties volgens DIN 18.202 te zijn. De Betonkwaliteit dient minimaal volgens C20/25 met de benodigde wapening te zijn. De vloervereisten liggen ten alle tijden bij de klant en kunnen niet aan Jan Verschuuren B.V. worden toegewezen.

ARTIKEL 17. | EIGENDOMSVOORBEHOUD, PAND- EN RETENTIERECHT

 1. Alle door Jan Verschuuren verkochte en geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Jan Verschuuren hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Jan Verschuuren en de eventueel door Jan Verschuuren aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Jan Verschuuren is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
 5. Indien Jan Verschuuren geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde producten zijn nagetrokken, is de wederpartij gehouden de nieuwgevormde zaken aan Jan Verschuuren te verpanden.
 6. Jan Verschuuren heeft jegens eenieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht op zaken die hij in verband met de overeenkomst onder zich heeft.
 7. Tegenover de wederpartij kan Jan Verschuuren het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten.
 8. Alle zaken die Jan Verschuuren in verband met de overeenkomst onder zich heeft, strekken hem eveneens tot pand voor alle vorderingen die hij op de wederpartij heeft.

ARTIKEL 18. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Jan Verschuuren wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.
 5. Wij verzenden de algemene leverings- en montage voorwaarden mee. Bij het tekenen of het accepteren van ons aanbod accepteert men de algemene en montagevoorwaarden. Het is een eigen verantwoording van de koper om zichzelf op de hoogte te stellen van onze algemene leverings/montagevoorwaarden.